Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Anasayfa » Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı-Program Bilgileri

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl): 2

Azami Süresi (Yıl): 4

Staj Durumu: Var (30 işgünü)

Mezuniyet Unvanı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Fatih OCAK

Program Başkanı: Öğr. Gör. Fatih OCAK

Günümüzde dünyadaki verilerin yaklaşık %90’ı mekânsal veya mekânla ilişkili verilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), dünyanın birçok ülkesinde çok geniş bir çerçevede kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. Üniversitelerde, enstitülerde ve özel kuruluşlarda çalışma ve bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için mekânsal veriler mutlak suretle gereklidir. Dünyada artık çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ülkemizde de özellikle özel sektör, üniversite ve kamu kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Özellikle kamu kuruluşlarında ve üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalarda sağlıklı sonuçlara ve değerlendirmelere ulaşabilmek için CBS teknolojilerinden yararlanılması son derece önemli olmasına karşın, bu alanda çalışabilecek eğitimli personelin yetersizliği nedeniyle CBS yeterince etkin kullanılamamaktadır. Bu bakımdan ülkemizde son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemlerine yönelim ve ilgi artmakla birlikte, yeterli ve nitelikli insan kaynağı noksanlığı nedeniyle bu teknolojiden hak ettiği düzeyde yararlanılamamaktadır. Ayrıca kimi kurum ve kuruluşlarda yöneticiler Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinin gerekliliği konusunda bilinçli olmakla birlikte, bu konuda yetişmiş personel eksiklikleri olması nedeniyle yatırım yapıp yapmama konusunda kararsız kalmaktadırlar. Sayılan tüm bu nedenlerle CBS konusunda insan kaynakları noksanlığını gidermenin gerekliliği açıktır. Üniversitemiz CBS Programı, bir yandan mekânsal düşünmeyi öğretmesi ve kapsaması nedeniyle mekânsal problem çözmedeki avantajının üzerine mekânsal teknolojileri de koyarak yetişmiş iş gücü ortaya çıkarma konusunda dikkat çekecek potansiyelde kurgulanmıştır. Yine Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı ders müfredatı tamamen bu kapsamda değerlendirilmiş ve hem ülkedeki mekânsal bilgi teknolojilerinin kullanımına olan ihtiyaca çözüm üretmek hem de kamu kurumlarındaki kalifiye personel eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş ve programdan mezun olan öğrencilerin mesleki tecrübelerinin ders döneminde ciddi bir şekilde oluşturulması hedeflenmiştir. Böylece, programdan mezun olanlar kamu kurum ve kuruluşlarında tek başlarına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitimlerini almış olacak ve kamu kurum ve kuruluşlarında mekânsal veri ve analiz sorunlarını daha hızlı çözme becerilerine sahip olacaklardır. Türkiye ve dünya coğrafyasının ve coğrafi bilginin gelişimine yönelik akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların hem ülke hem de dünyaya katkı sağlaması da programın öncelikleri arasındadır.

Hedefler ve Amaçlar

Hem analitik düşünebilen hem de kendini iş hayatına hazırlamış öğrenci yetiştiren, özel sektör ile iç içe projeler üreten ve bu projelerde öğrencilerine kısmi zamanlı iş imkânı sunan, özel sektörün üniversitemiz kanalıyla öğrencilerine iş teklifleri sunulan bir programı hayata geçiren ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlayan Türkiye’nin en iyi CBS Programı olmak.

Programın amacı özetle, kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri ve mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini ve tekniklerini bilen, analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir. Bu program, çalışma alanının tüm kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kapsamayı ve öğrencilerine Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanlarının birinde uzmanlaşma şansını vermeyi, öğrencileri o alanda araştırma yapma yeteneği ile donatmayı amaçlar.

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları, kamudaki ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten ve işleyen birimlerinde, ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulmaya başlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler. Mezunlar, ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan veri tabanı yönetimi ve konumsal veri tabanı uygulamaları başta olmak üzere tüm bilişim hizmeti noktalarında istihdam edilebilirler.

Lisans Programlarına Geçiş Durumu

Bu programı tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler:

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
  • Geomatik Mühendisliği,
  • Harita Mühendisliği,
  • Jeoloji Mühendisliği,
  • Şehir ve Bölge Planlama.